הליהת לש תוקד הרשע שמח

ןמוזו ןכומינ הנה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

וישכע הקיטילופ יל המל

3.55 :ןויצ הנישמ - וישכע הקיטילופ יל המל

3.77 :ןויצ הנישמ - 2 וישכע הקיטילופ יל המל

3.85 :ןויצ הנישמ - 3 וישכע הקיטילופ יל המל

3.44 :ןויצ הנישמ - 4 וישכע הקיטילופ יל המל

4.09 :ןויצ הנישמ - 5 וישכע הקיטילופ יל המל

3.88 :ןויצ הנישמ - 6 וישכע הקיטילופ יל המל

4.02 :ןויצ הנישמ - 7 וישכע הקיטילופ יל המל

4.17 :ןויצ הנישמ - 8 וישכע הקיטילופ יל המל

3.67 :ןויצ הנישמ - 9 וישכע הקיטילופ יל המל

4.25 :ןויצ הנישמ - 10 וישכע הקיטילופ יל המל

4.09 :ןויצ הנישמ - 11 וישכע הקיטילופ יל המל

4.24 :ןויצ הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

3.65 :ןויצ הנישמ - 14 וישכע הקיטילופ יל המל

4.09 :ןויצ הנישמ - 15 וישכע הקיטילופ יל המל

4.03 :ןויצ הנישמ - 12 וישכע הקיטילופ יל המל