הליהת לש תוקד הרשע שמח

טילמהל תיצר המכ לק אל הז
לבח תרמאו
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

החרפה ריש

2.35 :ןויצ הזח הרפע - החרפה ריש

2.7 :ןויצ הזח הרפע - 2 החרפה ריש

3.65 :ןויצ הזח הרפע - 3 החרפה ריש

3.55 :ןויצ הזח הרפע - 4 החרפה ריש

3.77 :ןויצ הזח הרפע - 5 החרפה ריש

2.65 :ןויצ הזח הרפע - 6 החרפה ריש

4.01 :ןויצ הזח הרפע - 7 החרפה ריש

2.6 :ןויצ הזח הרפע - 8 החרפה ריש

3.95 :ןויצ הזח הרפע - 9 החרפה ריש

2.71 :ןויצ הזח הרפע - 10 החרפה ריש

3.53 :ןויצ הזח הרפע - 11 החרפה ריש

3.95 :ןויצ הזח הרפע - 12 החרפה ריש

3.18 :ןויצ הזח הרפע - 13 החרפה ריש

4.02 :ןויצ הזח הרפע - 14 החרפה ריש

3.12 :ןויצ הזח הרפע - 15 החרפה ריש

3.56 :ןויצ הזח הרפע - 16 החרפה ריש

3.56 :ןויצ הזח הרפע - 17 החרפה ריש

3.67 :ןויצ הזח הרפע - 18 החרפה ריש

2.97 :ןויצ הזח הרפע - 19 החרפה ריש

4.06 :ןויצ הזח הרפע - 20 החרפה ריש

3.03 :ןויצ הזח הרפע - 21 החרפה ריש

4.13 :ןויצ הזח הרפע - 22 החרפה ריש

3.7 :ןויצ הזח הרפע - 23 החרפה ריש

3.96 :ןויצ הזח הרפע - 24 החרפה ריש

4.07 :ןויצ הזח הרפע - 25 החרפה ריש